Proszę czekać...


Klauzula informacyjna RODO

INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna

Szanowni Państwo.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 W kontekście powyższego informujemy Panią/Pana, że:

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Nowej Wsi k/Włocławka, 87-853 Kruszyn. Kontakt mailowy do Inspektora Ochrony Danych w firmie INSTAL-PROJEKT: iod@instalprojekt.eu.

 

2.       Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 

 • zawarcie i realizacja umowy,

 • prowadzenie analiz i statystyk w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

 • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez administratora,

 • zakup materiałów, towarów i usług od kontrahentów współpracujących z administratorem

 • obsługa posprzedażna produktów i usług oferowanych przez administratora,

 • prowadzenie działań marketingowych przez administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, po uprzednim uzyskaniu zgody na prowadzenie takich działań,

 • dochodzenie roszczeń,

 • archiwizacja,

 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,

 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,

 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

3.       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych może być:

 • udzielona zgoda,

 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,

 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

4.       W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 

 • podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi na jego rzecz i w jego imieniu,

 • firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Pani/Pana przesyłki,

 • kancelariom prawnym, obsługującym administratora w zakresie prowadzonych działań,

 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

5.       Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

6.       Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który rzeczone dane osobowe będą przetwarzane/przechowywane, podlega ustaleniu na podstawie następujących czynników:

 

 • przepisów prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),

 • okresu przez jaki są świadczone usługi,

 • okresu, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,

 • okresu na jaki została udzielona zgoda.

 

7.       Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

 

 • żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych w celu sprostowania danych,

 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 • przeniesienia swoich danych osobowych.

 

8.       Wyrażenie zgody, jeżeli stanowi ona przesłankę przetwarzania danych osobowych jest zawsze dobrowolne.

 

9.       Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które realizowano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

 

10.    W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

11.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prezes INSTAL-PROJEKT

Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna

Ewa Ścierzyńska

 

Nowa Wieś

25.05.2018