Ogólne Warunki Umów Instal Projekt

Ogólne Warunki Umów INSTAL PROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Definicje

1.1. INSTAL PROJEKT INSTAL PROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 12A, Nowa Wieś, 87-853 Kruszyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000988606, NIP: 8881004722, REGON: 910181649, BDO: 000008268, kapitał zakładowy 500 000,00 zł.
1.2. Klient przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r., poz. 221 ze zm.) dokonujący zakupu Towaru w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w celu jego dalszej odsprzedaży, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3. Towar produkt znajdujący się w aktualnej ofercie handlowej INSTAL PROJEKT.
1.4. OWU niniejsze Ogólne Warunki Umów, które mają zastosowanie do transakcji zawieranych pomiędzy INSTAL PROJEKT a Klientem na zasadach w nich wskazanych.
1.5. Umowa transakcja sprzedaży lub dostawy Towaru zawierana w drodze Potwierdzenia Zamówienia na zasadach wskazanych w OWU oraz Karcie Warunków Handlowych.
1.6. Karta Warunków Handlowych dokument określający szczegółowe parametry współpracy pomiędzy Stronami.
1.7. Strony INSTAL PROJEKT i Klient.
1.8. Forma pisemna oświadczenie woli złożone zgodnie z art. 78 lub 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.)
1.9. Forma elektroniczna wiadomość przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
1.10. Cennik dokument zawierający wykaz aktualnych cen Towarów.
1.11. Oferta indywidualna oferta konfigurowana indywidualnie dla Klienta i przeznaczona wyłącznie dla tego Klienta; w przypadku braku wskazania w Ofercie indywidulnej czasu jej obowiązywania należy przyjąć, iż oferta wiąże INSTAL PROJEKT przez 30 dni od dnia jej otrzymania przez Klienta.
1.12. System EDI elektroniczna transmisja danych pomiędzy komputerami (systemami informatycznymi) Stron o komercyjnym i administracyjnym charakterze, z wykorzystaniem ustalonego standardu, który określa strukturę Komunikatu EDI.

1.13. Minimum logistyczne minimalna wartość zamówionego Towaru, dla której INSTAL PROJEKT gwarantuje dostawę na terytorium Polski na koszt INSTAL PROJEKT.
1.14. Data oczekiwanej dostawy data wskazywana przez Klienta w Zamówieniu; data ta nie wiąże INSTAL PROJEKT a służy jedynie dla celów planowania produkcji przez INSTAL PROJEKT.
1.15. Zamówienie czynność Klienta, o której mowa w pkt. 3 OWU, której celem jest zamówienie Towaru.
1.16. Potwierdzenie zamówienia wiadomość wygenerowana za pośrednictwem poczty elektronicznej, która zawiera warunki Umowy zawartej pomiędzy Klientem a INSTAL PROJEKT.

2. Postanowienia ogólne/ zakres zastosowania

2.1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów określają wzajemne zobowiązania Stron w zakresie transakcji sprzedaży i/lub dostawy Towarów przez INSTAL PROJEKT Klientowi i odsprzedaży Towarów przez Klienta na rzecz osób trzecich.
2.2. Niniejsze OWU nie mają zastosowania do transakcji:
a. z konsumentami,
b. z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności,
c. zawieranych na odległość (sprzedaży internetowej).
2.3. OWU wiążą Klienta:
a. w przypadku doręczenia Klientowi na piśmie lub udostępnienia w formie elektronicznej OWU najpóźniej z chwilą zawarcia Umowy,
b. bez konieczności ich każdorazowego doręczania/ udostępniania, o ile zostały prawidłowo doręczone przed zawarciem pierwszej Umowy – w przypadku, kiedy INSTAL PROJEKT i Klient pozostają w stałych stosunkach gospodarczych.
2.4. Klienta wiążą OWU o treści przesłanej przez INSTAL PROJEKT wraz z Potwierdzeniem Zamówienia. OWU w treści zamieszczonej na stronie internetowej INSTAL PROJEKT ma jedynie charakter informacyjny.

3. Zamówienia

3.1. Zasady składania Zamówień określa OWU oraz Karta Warunków Handlowych.
3.2. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@instalprojekt.eu. Zamówienie musi zawierać co najmniej: dane (pełną nazwę) Klienta, adres, szczegółową specyfikację Towaru, ilość zamówionego Towaru, miejsce dostawy. Klient może wskazać w Zamówieniu Datę oczekiwanej dostawy.

3.3. W przypadku braku wskazania przez Klienta Daty oczekiwanej dostawy, Towary są produkowane tak szybko, jak to możliwe, zgodnie z wpływem Zamówień do INSTAL PROJEKT oraz procesem technologicznym.
3.4. Klient składa Zamówienia na podstawie aktualnych Cenników INSTAL PROJEKT, które stanowią zaproszenie do składania Zamówień. Klient może również składać Zamówienia w oparciu o Ofertę Indywidualną. Jakakolwiek zmiana parametrów Zamówienia dokonanego przez Klienta na podstawie Oferty indywidualnej stanowi podstawę do zmiany przez INSTAL PROJEKT Oferty Indywidualnej (zmiana w zakresie ceny i innych warunków handlowych).
3.5. Do zawarcia umowy pomiędzy Stronami, w każdym przypadku, dochodzi w momencie przesłania Potwierdzenia zamówienia przez INSTAL PROJEKT (również w przypadku wskazanym w zdaniu drugim pkt. 3.4. powyżej.) za pośrednictwem poczty elektronicznej. INSTAL PROJEKT wyklucza możliwość dorozumianego zawarcia Umowy (przez co rozumie się m.in.: przystąpienie do wykonania umowy przez INSTAL PROJEKT; brak odpowiedzi na ofertę Klienta, z którym INSTAL PROJEKT pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych).
3.6. Potwierdzenie zamówienia zawierać będzie planowaną datę dostawy Towaru do Klienta, cenę oraz termin płatności, warunki dostawy, adres dostawy, cenę palety EUR.
3.7. Klient ma obowiązek zapoznania się z Potwierdzeniem zamówienia. W przypadku braku zgłoszenia przez Klienta uwag do Potwierdzenia Zamówienia w terminie 1 dnia roboczego od dnia jego otrzymania, Potwierdzenie zamówienia uważa się za przyjęte bez zastrzeżeń. Po bezskutecznym upływie tego terminu INSTAL PROJEKT nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Zamówienia z Potwierdzeniem zamówienia. Po zawarciu Umowy Klient nie ma prawa do odstąpienia od niej (nie ma prawa anulowania Zamówienia), poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
3.8. W przypadku sprzeczności pomiędzy Zamówieniem a Potwierdzeniem zamówienia decydujące znaczenie ma Potwierdzenie zamówienia.
3.9. Potwierdzenie zamówienia będzie przesyłane przez INSTAL PROJEKT w miarę możliwości w terminie 48 h od momentu otrzymania Zamówienia. W przypadku braku Potwierdzenia zamówienia należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
3.10. Potwierdzenie zamówienia nie wiąże INSTAL PROJEKT w przypadku gdy:
a. z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu działania siły wyższej, wykonanie Umowy jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione,
b. Klient przekroczył limit kredytu kupieckiego,
c. Klient opóźnia się z zapłatą jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz INSTAL PROJEKT.
3.11. W przypadkach określonych w pkt. 3.10. powyżej termin realizacji Zamówienia, w tym termin dostawy ulega przedłużeniu. INSTAL PROJEKT nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminów w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 3.10.
3.12. Strony dopuszczają możliwość komunikacji poprzez system EDI (Electronic Data Interchange). Zasady i warunki komunikacji za pośrednictwem EDI Strony regulować będą odrębną umową. W przypadku komunikacji za pośrednictwem EDI, postanowienia niniejszego OWU w zakresie komunikacji Stron stosuje się odpowiednio.

4. Dostawy

4.1. Dostawy Towarów odbywają się na warunkach określonych w niniejszym punkcie oraz na zasadach wskazanych w Karcie Warunków Handlowych.
4.2. INSTAL PROJEKT pokrywa koszty wysyłki Towarów na terenie Polski (w przypadku dostarczania Towaru przez INSTAL PROJEKT zgodnie z pkt. 4.3. zdanie pierwsze). W przypadku dostawy poniżej minimum logistycznego lub dostawy bezpośrednio do odbiorcy Klienta, koszty dostawy ponosi Klient. Minimum logistyczne musi być spełnione w odniesieniu do każdej dostawy częściowej, jeżeli dostawa częściowa zlecona została przez Klienta. Klient ponosi wszelkie niestandardowe koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji Zamówienia, o ile nie postanowiono inaczej.
4.3. Towar dostarczany jest na terenie Polski przez INSTAL PROJEKT za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez INSTAL PROJEKT lub transportem własnym INSTAL PROJEKT. Istnieje możliwość odbioru Towaru przez przewoźnika Klienta po uprzednim ustaleniu z INSTAL PROJEKT. W przypadku, gdy Towar odbierany jest przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta z chwilą przekazania Towaru przez INSTAL PROJEKT spedytorowi, przewoźnikowi czy Klientowi z magazynu INSTAL PROJEKT.
4.4. Jeżeli Zamówienie Klienta wyraźnie nie wskazuje obowiązku dostawy całościowej, INSTAL PROJEKT jest uprawniony do dokonywania dostaw częściowych. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez INSTAL PROJEKT.
4.5. Dostawy będą realizowane bez zbędnej zwłoki, z zastrzeżeniem pkt. 3.10. oraz pkt. 3.11.
4.6. Dostawę uznaje się za zrealizowaną w przypadku:
a. dostawy do Klienta – z chwilą dostarczenia Towarów do miejsca dostawy,
b. osobistego odbioru – z momentem odbioru z magazynu INSTAL PROJEKT,
c. w przypadku określonym w pkt. 4.12. – w momencie umieszczenia Towaru w magazynie.
4.7. INSTAL PROJEKT realizuje dostawy na zwrotnych paletach EUR i/lub paletach przemysłowych o rozmiarze 80 x 200. Klient zobowiązany jest do zwrotu nieuszkodzonych palet EUR przy każdorazowej dostawie Towaru lub maksymalnie do 30 dni po dostawie (na własny koszt). Zwracane palety EUR muszą spełniać wymagania zgodnie z kartą oceny palet ECR. Za brak zwrotu palety EUR po upływie 30 dni od dnia dostawy lub zwrotu uszkodzonej palety Klient zostanie obciążony kosztami zakupu palety w wysokości określonej każdorazowo w Potwierdzeniu zamówienia. Zapłata nastąpi na podstawie faktury, wystawianej przez INSTAL PROJEKT raz w miesiącu na podstawie ilościowego miesięcznego zestawienia obrotu palet EUR.
4.8. W przypadku realizacji przez INSTAL PROJEKT dostaw do odbiorcy Klienta, bądź innego miejsca wskazanego przez Klienta, Klient odpowiada za zwrot palet na zasadach określonych w pkt. 4.7.
4.9. Klient zobowiązany jest do wstępnego zbadania Towaru w obecności przewoźnika (w zakresie, w jakim jest to możliwe). Jeżeli w czasie transportu powstały niedobory lub uszkodzenia, ma on obowiązek sporządzić protokół szkody w obecności przewoźnika i umieścić taką adnotację na liście przewozowym. Protokół szkody wraz z listem przewozowym i dokumentacją fotograficzną stanowią podstawę do rozpatrzenia reklamacji. Dokumenty należy przesłać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostawy, do INSTAL PROJEKT na adres e-mail: serwis@instalprojekt.eu.
4.10. Klient jest obowiązany niezwłocznie po otrzymaniu Towaru dokonać sprawdzenia zgodności otrzymanego Towaru z Umową. Klient zobowiązany jest sprawdzić w szczególności jakość, ilość i asortyment dostarczonego Towaru w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jest on zobowiązany zawiadomić INSTAL PROJEKT w terminie kolejnych 3 dni roboczych o brakach, usterkach i nieprawidłowościach, odpowiednio dokumentując uchybienia. INSTAL PROJEKT w przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia – niezwłocznie przystąpi do naprawy, wymiany lub uzupełnienia Towaru.
4.11. Zgłoszona reklamacja nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za Towar w terminie wskazanym na fakturze VAT.
4.12. W przypadku braku odbioru przez Klienta Towaru w ciągu 30 dni od dnia dostawy/ powiadomienia o przygotowaniu Towaru do odbioru, Towar będzie magazynowany na koszt i ryzyko Klienta. INSTAL PROJEKT, oprócz żądania zapłaty ceny, uprawniony będzie do żądania opłaty za magazynowanie w wysokości 1 % wartości nieodebranego Towaru za każdy dzień magazynowania. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa INSTAL PROJEKT udostępni Klientowi dokumenty umożliwiające dysponowanie Towarem dostarczonym w sposób określony w niniejszym punkcie. INSTAL PROJEKT może uzależnić wydanie tych dokumentów od całkowitej zapłaty ceny za Towar. W przypadku braku odbioru przez Klienta Towaru po upływie 60 dni od dnia dostawy/powiadomienia o przygotowaniu Towaru do odbioru Umowa ulega rozwiązaniu z wyłącznej winy Klienta, Towar pozostaje własnością INSTAL PROJEKT, a Klient zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ceny sprzedaży netto nieodebranego Towaru.
4.13. Klient, w przypadku dalszej odsprzedaży Towarów nie jest uprawniony do ingerowania w opakowanie Towaru oraz jego etykiety.

5. Ceny

5.1. Ceny zawarte we wszelkich materiałach przekazywanych Klientowi, bez względu na ich nazwę (cennik, katalog, oferta) mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.
5.2. Wiążące ceny znajdują się w Potwierdzeniu zamówienia przesłanym przez INSTAL PROJEKT zgodnie z niniejszym OWU. Ceny zawierają koszt standardowego opakowania, koszt załadunku i koszt dostawy, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.

6. Płatność

6.1. Zapłata za Towar następować będzie w terminie określonym przez Strony w Karcie Warunków Handlowych.
6.2. Klient zobowiązany jest dokonywać płatności w PLN, chyba że Strony wyraźnie, pisemnie ustaliły odmiennie.
6.3. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego INSTAL PROJEKT.
6.4. INSTAL PROJEKT przysługuje prawo do naliczania odsetek maksymalnych za opóźnienie i/lub odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.
6.5. INSTAL PROJEKT zastrzega sobie prawo do wystąpienia o ubezpieczenie transakcji. Klient zobowiązany jest wówczas do przedstawienia dokumentów, których przedstawienia żąda instytucja ubezpieczeniowa.
6.6. Prawo własności Towarów przechodzi na Klienta z chwilą zapłaty ceny.
6.7. Potrącenie należności Klienta z należnościami INSTAL PROJEKT wymaga uprzedniej, wyrażonej co najmniej w formie elektronicznej, zgody INSTAL PROJEKT.
6.8. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w formacie PDF (na podstawie art.106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), wystawianych przez INSTAL PROJEKT.

7. Reklamacje

7.1. INSTAL PROJEKT wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.
7.2. INSTAL PROJEKT jest gwarantem wyłącznie w stosunku do konsumentów na zasadach wskazanych w kartach gwarancyjnych załączanych do Towaru.
7.3. Warunki gwarancji wraz z okresami gwarancyjnymi opisane są w kartach gwarancyjnych dołączanych do każdego Towaru. Karty gwarancyjne dostępne również na stronie internetowej: www.niezawodny.pl.
7.4. Deklaracje Właściwości Użytkowych Towarów i deklaracje zgodności są dostępne na stronie internetowej INSTAL PROJEKT: www.niezawodny.pl zakładka „Do pobrania”.

8. Odpowiedzialność

8.1. INSTAL PROJEKT ponosi odpowiedzialność jedynie za rzeczywiście poniesioną, udokumentowaną przez Klienta szkodę. INSTAL PROJEKT w żadnym wypadku nie odpowiada za utracone korzyści (w tym utracone zyski, potencjalne korzyści, utraty renomy rynkowej).
8.2. Odpowiedzialność INSTAL PROJEKT ograniczona jest każdorazowo do kwoty netto faktury wystawionej w ramach danej Umowy. W przypadku dostaw częściowych, odpowiedzialności INSTAL PROJEKT ograniczona będzie do kwoty danej dostawy.

9. Prawa własności intelektualnej

9.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Towarów (w tym do ich projektów, dokumentacji) należą do INSTAL PROJEKT.
9.2. Klient przyjmuje do wiadomości, ze wszelkie przekazane mu materiały handlowe (katalogi, broszury, zdjęcia, opisy, plakaty, ulotki, itp.) podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej na rzecz INSTAL PROJEKT.
9.3. INSTAL PROJEKT udziela Klientowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, na czas trwania współpracy Stron (określonej Kartą Warunków Handlowych) licencji na korzystanie z przekazanych materiałów handlowych, o których mowa w pkt. 9.2. (Utwory) na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie rozpowszechniania Utworów - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – w szczególności publikacje w portalach społecznościowych, w sieci Internet i/lub za jego pomocą;
b. w zakresie wykorzystania Utworów w innych utworach multimedialnych, na platformach, aplikacjach i stronach mobilnych, cyfrowych i interaktywnych;
c. korzystania z Utworów lub ich elementów, a w szczególności do używania ich w toku działalności reklamowej, w tym przede wszystkim do wykorzystywania Utworów w ramach sklepów internetowych, social media oraz wszelkich kanałach komunikacji marketingowej w tym Google Ads oraz newsletterach.
9.4. Klient uprawniony jest do udzielenia sublicencji podmiotom, którym sprzedaje Towary w celu dalszej odsprzedaży w zakresie nie większym niż wynikający z pkt. 9.3. i 9.5.
9.5. INSTAL PROJEKT upoważnia Klienta do używania jego wyróżniającego znaku słowno – graficznego (logo) w celu oznaczania Towarów objętych Umową oraz wprowadzania tak oznakowanych Towarów do dalszej odsprzedaży.
9.6. Wykorzystywanie przez Klienta wszelkich materiałów wskazanych w pkt. 9.2. – 9.5. musi odbywać się z dbałością o renomę i dobro INSTAL PROJEKT.

10. Poufność

10.1. Strony zobowiązują się do zachowania bezterminowo, bez ograniczeń terytorialnych w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących drugiej Strony, w tym odnoszących się do przedsięwzięć biznesowych, kontrahentów oraz wszelkich informacji na temat działań i organów, w posiadanie których weszły, a nie ujawnionych do wiadomości publicznej i których ujawnienie może zagrażać lub naruszać interes drugiej Strony.
10.2. Strony przyjmują do wiadomości, że nie będą zobowiązane do zachowania tajemnicy w związku z jakąkolwiek informacją, która:
a. została podana do wiadomości publicznej w sposób inny niż naruszenie postanowień pkt 10.1.,
b. jest znana z innych źródeł bez obowiązku utrzymania jej w tajemnicy,
c. może być ujawniona, ponieważ druga Strona zgodziła się na jej ujawnienie,
d. ma zostać ujawniona na żądanie uprawnionych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w takim przypadku Strona ujawniająca informację zawiadomi o tym niezwłocznie drugą Stronę.

11. Siła wyższa

11.1. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w razie gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej.
11.2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach gospodarczych, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do INSTAL PROJEKT, jak i do Klienta i któremu to zdarzeniu i jego skutkom Strony nie mogły się przeciwstawić działając z należytą starannością, w s z c z e g ó l n o ś c i: poważne awarie zakładu produkcyjnego, strajki pracownicze, strajki generalne, walki wewnętrzne w kraju, epidemie, trzęsienia ziemi, powodzie i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, konieczność dostosowania się do zarządzeń władz publicznych, aktów prawnych i innych przepisów prawa, których Strony obiektywnie nie mogą przezwyciężyć wykorzystując własne środki i uprawnienia.
11.3. Siła wyższa w rozumieniu nadanym jej w pkt. 11.2. dotyczy również dostawców i podwykonawców INSTAL PROJEKT, w tym dostawców mediów.
11.4. O zaistnieniu siły wyższej Strony zawiadomią się niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, kiedy działanie siły wyższej trwa dłużej niż 3 miesiące, każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym wysyłając oświadczenia na adres rejestrowy drugiej Strony.

12. Ochrona danych osobowych

12.1. Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) INSTAL PROJEKT informuje, że jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osób ze strony Klienta wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację Umów.
12.2. Dane osobowe przetwarzane są przez INSTAL PROJEKT w celu realizacji Umowy, na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy,
b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w szczególności obowiązki rachunkowo-podatkowe, obowiązek archiwizacyjny),
c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji Umowy, zapewnienie bezpieczeństwa poprzez monitoring instalowany w siedzibie Administratora).
12.3. Dane osobowe będą przechowywane przez INSTAL PROJEKT w trakcie okresu realizacji Umowy oraz w okresie niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji Umowy.
12.4. Dane osobowe osoby/osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację Umowy, zostały pozyskane przez INSTAL PROJEKT od kontrahentów w ramach wewnętrznych uzgodnień przed zawarciem Umowy.
12.5. Dane osobowe osoby/osób ze strony Klienta wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację Umowy, mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do danych osobowych mogą mieć też dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu INSTAL PROJEKT (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną i doradczą, usługi informatyczne, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
12.6. Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację Umowy ze strony Klienta, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron Umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
12.7. Z Inspektorem Ochrony Danych w firmie INSTAL PROJEKT można kontaktować się pod adresem: iod@instalprojekt.eu lub pocztą tradycyjną pod adresem: INSTAL PROJEKT sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 12A, Nowa Wieś k/Włocławka, 87-853 Kruszyn, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.
12.8. INSTAL PROJEKT nie będzie poddawał danych osobowych profilowaniu oraz nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12.9. W przypadku realizowania dostaw bezpośrednio do konsumentów, którzy dokonali zakupu u Klienta, INSTAL PROJEKT i Klient zawrą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

13. Zmiana Ogólnych Warunków Umów

13.1. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia lub wyłączenia dotyczące zapisów niniejszego OWU wiążą INSTAL PROJEKT jedynie w przypadku wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez osoby uprawnione do reprezentacji INSTAL PROJEKT.
13.2. INSTAL PROJEKT zastrzega sobie prawo do zmiany OWU w każdym czasie.
13.3. Zmiany OWU wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w terminie wskazanym w powiadomieniu, jednakże nie krótszym niż 14 dni.
13.4. W sytuacji braku akceptacji przez Klienta zmian wprowadzanych do OWU, Klient uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie. W okresie wypowiedzenia Klienta wiążą postanowienia OWU w dotychczasowym brzmieniu (bez zmiany).
13.5. Brak wypowiedzenia Umowy przez Klienta w terminie wskazanym w pkt. 13.4. oznacza akceptację nowego brzmienia OWU.
13.6. INSTAL PROJEKT nie wiążą ogólne warunki umów stosowane przez Klienta (niezależnie od ich nazwy).

14. Postanowienia końcowe

14.1. INSTAL PROJEKT oświadcza, iż na dzień zawarcia umowy, posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 711 ze zm.).
14.2. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i skuteczne. Strony postanawiają, że jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okazałyby się nieważne lub bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe jej postanowienia oraz na ważność i skuteczność Umowy, chyba że z okoliczności będzie wynikało, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością Umowa nie zostałaby zawarta.
14.3. Cesja praw i obowiązków przez Klienta, w tym cesja wierzytelności, dla swojej skuteczności wymaga uprzedniej, pisemnej zgody INSTAL PROJEKT.
14.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym OWU i Kartą Warunków Handlowych zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.
14.5. Niniejsze OWU i Karta Warunków Handlowych stanowią wyłączną podstawę współpracy Stron.
14.6. OWU stanowią integralną część wszelkich Umów zawartych pomiędzy INSTAL PROJEKT i Klientem, a także Cenników i Ofert składanych przez INSTAL PROJEKT. W przypadku sprzeczności pomiędzy OWU a Kartą Warunków Handlowych, postanowienia Karty Warunków Handlowych będą miały pierwszeństwo.
14.7. W przypadku sporu Strony zobowiązują się do jego polubownego rozstrzygnięcia. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia polubownie Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego ze względu na siedzibę powoda.
14.8. Zmiana danych Klienta, w szczególności danych rejestrowych, wymaga poinformowania w formie elektronicznej. Do czasu powiadomienia o zmianie danych doręczenia na dotychczasowy adres będą uznawane za skuteczne.
14.9. Niniejsza wersja OWU obowiązuje od dnia 14.07.2023 roku

Wersja 1/ lipiec 2023

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.